Instrukcja obsługi do węży

Zasady ogólne:

Uwaga: Wąż do transportu materiału może być zarówno środkiem pracy jak i częścią instalacji wymagającą nadzoru zgodnie z Zarządzeniem o Bezpieczeństwie Pracy i Ochronie Zdrowia, przy stosowaniu środków pracy. Wytyczne dotyczące Określenia Poziomu Zagrożenia muszą zostać stworzone i przestrzegane przez Użytkownika/Operatora

Zastosowane pojęcia

 • Ciśnienie: Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego węża.
 • Vakuum: Nie wolno przekraczać minimalnego dopuszczalnego podciśnienia roboczego węża.
 • Temperatura: Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy w zależności od transportowanego materiału. Należy to sprawdzić przy pomocy dostępnej listy temperatur wszystkich komponentów z jakich składa się wąż.
 • Wytrzymałość: Materiały z jakich składają się węże muszą być odporne na przepuszczanie transportowanych materiałów. Zmiany w stężeniu, długość pracy i temperatury transportowanych materiałów wpływają na bezpieczeństwo pracy węża i należy ten fakt koniecznie uwzględniać.
 • W przypadku możliwości zużywania się węża poprzez jego ścieranie, należy ten proces odpowiednio uwzględniać i kontrolować.
 • Jeżeli zamawiający nie zgłasza żadnych specjalnych parametrów pracy w jakich ma pracować wąż, które producent musiałby przeprowadzić zgodnie z Oceną Zgodności według Wytycznych Dotyczących Urządzeń Ciśnieniowych, to obowiązuje klasyfikacja określona przez producenta.
 • Aby można było bezpiecznie używać węży przemysłowych należy przestrzegać wszystkich warunków bezpieczeństwa i ochrony odnośnie do techniki, organizacji pracy i osobistego BHP. Pierwszeństwo mają tu zawsze środki techniczne i organizacyjne. Mimo, że nie da się wykluczyć wszystkich zagrożeń, to należy używać wszelkiego możliwego i dostępnego osobistego wyposażenia ochronnego.Odpowiedzialność Użytkownika (operatora)

Węże przemysłowe są środkami pracy, których wymagania dotyczące rodzaju i terminów badań sprawdzających dokonywane są przez Użytkownika/ Operatora, zgodnie z określonymi przez niego Wytycznymi Dotyczącymi Określenia Poziomu Zagrożenia (Patrz BetrSichV). Wąż i armatura muszą funkcjonalnie pasować do siebie i musi być też potwierdzone bezpieczeństwo funkcjonowania całości w ramach ogólnie uznanych procedur sprawdzających (np. wymagania hydrostatyczne według DIN EN ISO 1402) Należy przestrzegać również ulotki Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłu Surowcowego i Chemicznego nr. T002 (=DGUV-Information 213-053). (BG RCI) Wydanie 9/2014

Transport i składowanie wężyWęże przemysłowe nie mogą być uszkodzone w trakcie transportu i składowania. Należy zwracać szczególną uwagę, aby:

 • Były składowane w pomieszczeniach chłodnych, suchych i w miarę bezpyłowych. Należy też unikać składowania węży przemysłowych w miejscach narażonych na promieniowanie słoneczne i UV. Źródła ciepła znajdujące się w pobliżu składowania węży przemysłowych winny być osłonięte/odgrodzone. Węże przemysłowe nie mogą wchodzić w kontakt z materiałami, które mogą spowodować ich uszkodzenie.
 • Węże przemysłowe były składowane bez napinania, zaginania, w pozycji leżącej. W przypadku składowania węży w pierścieniach, nie może być przekroczony kąt zwijania podany przez producenta.
 • Końcówki węży były zaopatrzone w zaślepki ochronne w celu ochrony wnętrza węża przed zabrudzeniem, oddziaływaniem ozonu i korozji (po oczyszczeniu z ewentualnych resztek i jego schłodzeniu).
 • Wyeliminować czynniki, które mogą uszkodzić węże (np. wpływ halogenidów, resztki rdzy, obciążenia mechaniczne).
 • Stosowane były odpowiednie opakowania transportowe.Należy przestrzegać m.in. norm DIN 7716, T002 (DGUV-Informationen 213-053) i DGUV-Regel 113-015 (wcześniej BGR 237).

Montaż i uruchomienie wężyAby zapewni pełną funkcjonalność pracy węża i długość jego pracy oraz nie skracać czasu jego użytkowania poprzez dodatkowe naprężenia, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Przeprowadzić badania węża przed jego uruchomieniem/zastosowaniem (zgodnie z T002, §§ 14 i 15 BetrSichV).
 • Nie używać węży posiadających widoczne uszkodzenia.
 • Nie używać węży, których termin używalności już upłynął.
 • Węże muszą być tak zamontowane/zbudowane, aby znajdowały się w swojej naturalnej pozycji i nie były utrudniane jego ruchy
 • Węże, w trakcie swojej pracy, nie mogą być obciążane na ciągnięcie, skręcanie, spęczanie, o ile nie były skonstruowane specjalnie pod takie zastosowanie.
 • Nie może być przekraczany minimalny kąt zwijania, podany przez producenta węża.
 • Węże przemysłowe powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi.
 • Wszystkie połączenia skręcane muszą być sprawdzone na ich odpowiednie zamocowanie/skręcenie.
 • Przed rozpoczęciem pracy wąż powinien być w odpowiedni sposób wyczyszczony.
 • Odnośnie do zagrożeń elektrostatycznych należy przestrzegać i stosować przepisy TRBS 2153 "Unikanie zagrożeń pożarowych wskutek obciążeń elektrostatycznych"Konserwacja, naprawa i inspekcje wężyCzyszczenie: Węże należy po użyciu, a przed badaniami sprawdzającymi, fachowo oczyścić. Podczas czyszczenia parą lub czynnikami chemicznymi należy uwzględnić odporność na te czynniki poszczególnych materiałów składowych węża. Uwaga: stosowanie lancy parowej jest niedopuszczalne.

Terminy kontroli węży: Obowiązkowe terminy kontroli węży określane są przez Użytkownika/Operatora zgodnie z określonymi przez niego Wytycznymi Dotyczącymi Określenia Poziomu Zagrożenia (Patrz BetrSichV). Bezpieczny stan węża winien być sprawdzany przez osobę upoważnioną przez Użytkownika/Operatora zgodnie z § 2 Punkt 6 BetrSich:

 • W regularnych odstępach czasu, po pierwszym użyciu węża: Terminy kontroli węża wynikają z Wytycznych Dotyczących Określenia Poziomu Zagrożenia ustalonych przez Użytkownika/Operatora, np. kontrole/badania dla węży termoplastycznych, z elastomerów – co najmniej 1 raz w roku, dla węży parowych – co najmniej raz na ½ roku. Jeżeli węże poddane są większym obciążeniom niż normalne, to należy skrócić interwały w jakich mają odbywać się kontrole/badania.
 • Niezależnie od powtarzających się regularnie kontroli/badań, powinny być one stosowane również po każdorazowej naprawie węża.Ciśnienia sprawdzające do badań na wytrzymałość węża(Medium: zimna woda)- węże przemysłowe (z wyłączeniem węży parowych) maks. dopuszczalne ciśnienie (PS) x 1,5
- węże przemysłowe parowe z elastomerów maks. dopuszczalne ciśnienie (PS) x 5

W przypadku węży metalowych zawartość chloru w wodzie używanej do sprawdzania nie powinna być większa niż podana w normie DIN EN ISO 10280. Zakres badania: Rodzaj i zakres badania (badanie wytrzymałości, wizualne, przewodności elektrycznej, są uregulowane w: BetrScihV, TRBS 1201 i T002 (DGUV-Information 213-053). Badanie winno być wykonywane przez osobę upoważnioną do tego typu badań (TRBS 1203) zgodnie z §14. Punkt 2 BetrSichV. Naprawy: w przypadku wystąpienia uszkodzeń (przecieki, zarysowania na powierzchni zewnętrznej węża, miejsca zgięcia i przetarcia) dany wąż musi być natychmiast wyłączony z dalszej eksploatacji. Ponowne użycie takiego węża jest wykluczone. Naprawy węża wolno dokonywać tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych producenta oraz wykonanych przez osobę do tego upoważnioną w myśl przepisów BetrSichV. Wynik badania musi być odpowiednio udokumentowany.

Okres używania wężaCałkowity okres używania węża jest ograniczony i uzależniony od warunków składowania, każdorazowych obciążeń i innych warunków pracy. Dlatego też nie można określić generalnie dokładnie całkowitego okresu używania węża. Czy określony wąż może być w dalszym ciągu używany przy danych warunkach, określane jest w wyniku regularnych badań przez osobę do tego upoważnioną. Gdy na danym wężu zostaną stwierdzone określone uszkodzenia, to wąż ten musi być wyłączony z dalszego użytkowania, a jego ponowne użycie jest wykluczone.

Zapobieganie szkodom

 • Węże mogą być używane wyłącznie do celów, do jakich zostały wyprodukowane. Nie wolno używać węży jako np. liny do ciągnięcia, wciągania itd.).
 • Węże będące pod ciśnieniem, nie mogą być odłączane (wyjątek: przeznaczone do to tego systemy złączkowe np. suchozłącza).
 • Źródła ciepła powinny być oddalone od węży.
 • Węże muszą być przy zmianie transportowanego materiału fachowo oczyszczone, aby uniknąć zanieczyszczenie krzyżowego.
 • Nie wolno układać węży na ciągach komunikacyjnych (ochrona przed przejechaniem).
 • Części ruchome pojemników muszą być umocowane i zabezpieczone w trakcie procesu za- i wyładunku (np. silosów, cystern, statków).
 • W przypadku węży do pary z elastomerów, można stosować armaturę wyłącznie zgodnie z DIN EN 14423.
 • Należy wyeliminować nieumyślną zamianę węży poprzez zastosowanie odpowiednich systemów przyporządkowania (np. zasada kluczyk-zamek, dokowanie, oznaczenie kolorami, grawerowanie).
 • Węże należy regularnie badać/kontrolować zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Określenia Poziomu Zagrożenia.Usuwanie odpadówElementy węża łącznie z armaturą, które nie będą więcej używane, należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej gminie.

Węże do pary

 • Stosowane są do całkowitego opróżnienia kondensatu, aby uniknąć uszkodzeń w strukturze węża z elastomeru, które mogą powstać poprzez wniknięcie wody do warstwy wewnętrznej węża i uwidocznić się przy ponownym użyciu węża.
 • Nie używać węży do pary do transportu innych materiałów.
 • Unikać powstawania podciśnienia poprzez ochładzanie obustronnie zamkniętego węża.
 • Stosować środki zapobiegawcze, aby nie przegrzewać warstwy zewnętrznej węża.
 • Unikać zwężeń poprzecznych węża (niebezpieczeństwo przegrzanej pary).Węże metalowe • Węże metalowe, które nie są wyposażone w osłonę termoizolacyjną, są bardziej narażone na przegrzanie związane z przewodniością cieplną i w związku z tym występuje tu zwiększone niebezpieczeństwo obrażeń.
 • Węże metalowe są wystarczająco przewodzące bez dodatkowych środków.
 • Wolno stosować tylko takie środki czyszczące, które są odpowiednie do czyszczenia zarówno wnętrza jak i zewnętrz węża (uważać na wytrzymałość, temperaturę i długość czyszczenia). Należy przestrzegać przepisów producentów węża.
 • Zabroniony jest kontakt węża z halogenidami oraz resztkami rdzy.Węże dla przemysłu spożywczego • Węże stosowane w przemyśle spożywczym muszą być fachowo oczyszczone przed każdym użyciem.
 • Wolno stosować tylko takie środki czyszczące, które nadają się do czyszczenia węża od wewnątrz i z zewnątrz (wytrzymałość, temperatura, czas trwania czyszczenia). Należy przestrzegać przepisów producentów węża.
 • W wężach do stosowania w przemyśle spożywczym użycie pary może nastąpić tylko w systemie otwartym.

W związku z odpowiednim użytkowaniem węży należy przestrzegać licznych wskazówek zrzeszeń zawodowych T002 (DGUV-Information 213-053), wytycznych dotyczących urządzeń ciśnieniowych (DGRL), przepisów BHP (BetrSichV) i TRBS 1201 „Kontrola środków pracy i urządzeń podlegających okresowym badaniom”. W przypadku węży o specjalnej konstrukcji lub specjalnych zakresach zastosowań, które nie były tutaj uwzględnione, należy przestrzegać każdorazowo szczególnych warunków określonych przez producenta (np. węże do piaskowania, do transportu gazów w stanie płynnym, węży ogrzewanych).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!